Persondatapolitik

Hekto&Co, Cvr: 3116819 er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine

personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan
vi behandler dine data.
Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:
Jens Terp-Nielsens Vej 13
Behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker
at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede
aftaler og retslige forpligtelser.
Potentielle kunder
For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
 • Kontaktoplysninger, som er offentlige tilgængelig for den pågældende potentielle kunde:
 • Navn, arbejdsmail, stilling, arbejdstelefonnummer, privattelefoner.
Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:
 • Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion
 • Administration af din relation til os
Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
 • Virksomhedens legitime interesse, som er at kunne fremme kommunikationen og mulige indgå i fremtidige samarbejde, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og virksomheden forsikrer at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.
Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er
nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil
oplysninger vedr. potentielle kunder blive slettet efter aftalens ophør eller når korrespondancen anses for ikke at være relevant længere.
 • Sletningen foretages 2 år efter sidste kontakt.
Kunder:
For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
 • Kunden / Kundens kontaktperson:
 • Navn, arbejdsmail, stilling, arbejdstelefonnummer, privattelefoner, adresse, cpr.nr, underskrift, virksomhedsoplysninger.
Kundens medarbejdere
 • Navn, ansættelsesforholdsmæssige oplysninger.
 • Oplysninger om kundens samarbejdspartnere:
 • Navn, telefonnummer, e-mail, stilling.
Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:
 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af din relation til os
Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
 •  Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem de to parter.
Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er
nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. kunder blive slettet efter aftalens ophør.
 • Sletning foretages 5 eller 10 år efter endt samarbejde. Vurderingen foretages på baggrund af retmæssige forpligtelser.
Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende
personoplysninger om dig:
 • Kontaktoplysninger på kontaktpersonen:
 • Navn, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, stilling, underskrift.
Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:
 • Behandling af vores køb/ydelser
 • Administration af din relation til os
Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
 • Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem parterne.
Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere  er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.
 • Oplysningerne slettes 5 år efter endt samarbejde.
Hjemmesidebesøgende
I forbindelse med at du besøger vores hjemmeside samt gøre brug af vores kontaktformular, så indsamler vi disse oplysninger om dig.
 • IP-adresse, brugeradfærd, cookies.
Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:
 • Kommunikation og support.
Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
 • Der er blevet givet samtykke via kontaktformularen eller via vores cookiebanner.
Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør.
 • Oplysningerne slettes så snart samtykket er tilbagetrukket.
Jobansøgere
Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter.
Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.
Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende
behandlingsgrundlag:
Samtykke; er givet af ansøgeren i forbindelse indlevering af CV og ansøgning, Opfyldelse af en kontrakt; I
forbindelse med at gøre brug af et rekrutteringsbureau, så bliver ansøgninger behandlet og videresendt fra til bureauet, Interesseafvejning; Det er i virksomhedens og den registreredes interesse at personoplysninger bliver behandlet i forbindelse rekrutteringsprocessen. Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.
Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke
til dette.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os ved brug af
ovenstående kontaktoplysninger.
Øvrige oplysninger om behandling
Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.
 • Al datatransmission og lagring af personoplysninger sker krypteret, der er etableret backup og genetableringsprocedure for alle servere, adgang af personoplysninger er baseret på bruger-ID og et personligt password.
Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.
Nyhedsbrev
Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af itløsninger og samarbejdspartnere. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer offentlige myndigheder, revisor og advokater.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt
virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)
Vi bruger følgende sociale medier Facebook, Instagram, LinkedIn, som er kategoriseret som fælles
dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge
parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.
Hvis der offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, bruges hjemlen: Samtykke.
Dine rettigheder
 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

 • Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

 • I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 • Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.

 • Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

 • Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har en retslig grundlag til at opbevare dem længere.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om
betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.