Gl Landevej 11 m.fl., 6800 Varde

Veldrevet mælkeproduktion ved Varde med et godt indtjeningspotentiale. Mulighed for passiv investering i fast ejendom med lejeaftale.

I Mejls, ca. 7 km nord øst for Varde hører virksomheden "Mejls Mælkeproduktion" til. Her skabes et solidt indtjeningsgrundlag baseret på en omkostningseffektiv drift af op til 325 årskøer med opdræt.
Virksomheden udbydes til salg i fuld drift med gode foderbeholdninger og passende driftsmidler, og som køber vil man således indtræde i en virksomhed der leverer indtjening fra dag 1. Dermed rummer virksomheden et godt økonomisk potentiale for den dygtige mælkeproducent.

Jordtilliggendet er velarronderet omkring virksomheden og er samlet på ca. 104 ha matrikulært areal. Heraf er 94,08 ha EU-areal. Bonitetsmæssig er jorden lettere varierende fra lerblandet sandjord, humus blandet sandjord til grovsandet jord. Der realiseres fine udbytter i marken i majs og græs og sammen med forpagtning er der en god egenforsyning af grovfoder, samt arealer til udbringning af næringsstoffer.

Ejendommene kan dog også være interessant for den passive investor. Der foreligger oplæg til en lejemodel, hvor den faste ejendom erhverves af køber, som lejer ejendommene ud til mælkeproduktionsvirksomhed ved den tidligere medejer. Dermed kan der tilbydes et attraktivt afkast og en investering uden aktiv involvering, da lejer vil stå for driften af de samlede ejendomme. Forhør nærmere hos mægler Troels Schmidt på tlf. 21 43 25 85 omkring mulighederne.

Virksomhedens mælkeproduktion er baseret på adresserne Bjerggårdevej 19 hvor malkekøerne huses og Gl. landevej 11, hvor opdrættet er. De to ejendomme er tæt forbundne med ca. 650 m i luftlinjeafstand.

Gl Landevej 11:
Nydelig kvieejendom med godt stuehus

På Gl. Landevej 11 er befinder virksomhedens kviefaciliteter sig.

Driftsbygningerne omfatter en pæn kviestald opført i 2007. Stalden er indrettet med bred central fodergang og 123 senge med madrasser til kvier og 120 senge til store dyr. Der er fast gulv med skrabeanlæg. Der er endvidere 4 dybstrøelsesbokse med plads til ca. 40 kalve. Dertil findes 4 mindre dybstrøelsesbokse til kalve eller mindre kvier. Stalden er indrettet med gardiner i siden og halvmur med plader ind mod gårdspladsen. Således fremstår gårdspladsen harmonisk og præsentabelt.
Det fritliggende maskinhus anvendes til opbevaring af halm.

Til ejendommen er et godt stuehus, som er renoveret i 2006 med nyere tag og 1. sal. I mellembygningen imod stalden er der garage, godt mandskabsrum med badefaciliteter. Huset er opvarmet med varmepumpe.

Ejendommen fremstår generelt i pæn og nydelig stand.

Jorden er fordelt omkring ejendommen og arealerne fremgår med gult på oversigtskortet. Arealerne består af lerblandet sandjord med husmusindhold og er beliggende i regulere marker ved ejendommen.

Bjerggårdevej 19:
Mælkeproduktion med 325 årskøer

Mælkeproduktionen baseres på ca. 325 årskøer. Kostalden er opført i to omgange hhv. i 2001 og 2010. Stalden er traditionelt indrettet med central fodergang med 3 rækker senge med madrasser på hver side. I alt der der 293 sengepladser og der er fast gulv med skrabeanlæg. I begge ender af stalden er der indrettet dybstrøelsesbokse. Der malkes med 2 gange 10 maskiner i tilbygningen
vinkelret på stalden, hvor der ligeledes er malkerum og kontor/mandskabsrum.
I modsat ende er den oprindelig stald, som anvendes til kalvebokse og en god foderlade, hvorfra der er adgang fra stalden. Udenfor er der indrettet plansiloanlæg til foderbeholdningerne.

Stuehuset er moderniseret i 2005 og fremstår nydeligt indvendigt. Der er gavlvinduer og tag som må påregnes udskiftning indenfor overskuelig fremtid.

Jorden er velegnet til grovfoderproduktion og er generelt sandet med et højt humusindhold. Der er et område med ca. §3 natur som anvendes til græs, se kort. Fra 2022 er der trådt nye regler for dyrkning af §3 arealer i kraft, således disse ikke må sprøjtes, gødes og omlægges i drift. Der kan søges om tilskud til naturpleje. Der foreligger eventuelle alternative muligheder som frasalg til naturprojekt og jagtareal.

Gl Landevej 52:
Fritliggende hus

Et fritliggende hus i rødsten med stor kælder. Kælder medgår i boligareal. Køber gøres opmærksom på, at kælder ikke nødvendigvis opfylder reglerne for beboelse i kælder.

Ejendommen er beliggende for sig og udlejes.

Ring og forhør nærmere omkring mulighederne på ejendommen. Besigtigelse kan ske efter aftale med Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.