Bjerggårdevej 19, Mejls m.fl., 6800 Varde

Veldrevet mælkeproduktion ved Varde med kviefaciliteter og et godt indtjeningspotentiale

Veldrevet mælkeproduktion ved Varde med egne kviefaciliteter og stort indtjeningspotentiale på en lav kapitalbinding. Dermed rummer virksomheden et rigtig godt økonomisk potentiale for den dygtige mælkeproducent.

Ved Mejls, ca. 7 km nord øst for Varde hører "Mejls Mælkeproduktion" til. Ejendommen Bjerggårdevej 19 udbydes nu med en mælkeproduktion baseret på ca. 200-220 årskøer med plads til eget opdræt og et samlet areal på ca. 77,5 Ha.

Virksomheden udbydes til salg i fuld drift med gode foderbeholdninger og passende driftsmidler, og som køber vil man således indtræde i en virksomhed der leverer indtjening fra dag 1. Den anførte pris er eksklusive besætning, foderbeholdninger og maskiner og driftsmidler. Såfremt køber overtager den samlede virksomhed skal disse tillægges til prisen.

Ejendommen kan således ligeledes erhverves uden de pågældende løsøre, dog efter nærmere aftale vedr. overtagelse. Hermed vil man som køber kunne starte op med egen besætning, anvende ejendommen som kviehotel eller evt. søge at indrette de gode driftsbygninger til alternativ anvendelse eller måske en anden produktionsform.

Mælkeproduktionen
Her kan der virkelig skabes et solidt indtjeningsgrundlag baseret på en omkostningseffektiv drift af ca. 200-220 årskøer med opdræt. Med købet vil der være en lav kapitalbinding på under 80.000 kr./årsko ved f.eks. 200 køer med opdræt.

Stalden er opført i to omgange hhv. i 2001 og 2010 og er traditionelt indrettet med central fodergang med 3 rækker senge med madrasser på hver side. Siden væk fra gårdspladsen er indrettet til malkekøer og rummer 176 store senge, samt dybstrøelsesboks hvor der også kan gå ca. 20 dyr.
Siden ind mod gårdspladsen kan indrettes til kvier og rummer aktuelt 117 senge til stor dyr. Der er fast gulv med skrabeanlæg på begge sider. I den bagerste del mod gårspladsen er der indrettet dybstrøelses/kælvingssektion samt plads til kalvebokse mv.

Der malkes med 2 gange 10 De-Laval maskiner i tilbygningen vinkelret på stalden, hvor der ligeledes er malkerum og kontor/mandskabsrum/toilet og bad. Der er stor udendørs mælketårn på 25.000 l og buffertank på 5.000 l.

I modsat ende er den oprindelig kostald beliggende vinkelret på stalden. Denne anvendes idag til kalvebokse. Parallelt med kalvestalden er en god foderlade, hvorfra der er fin bred adgang til staldens foderbord.
I foderladen er der indrettet dybstrøelsesbokse til kalve, en plansilo og råvarelager. Udenfor er der godt plansiloanlæg til grovfoderbeholdningerne.

Stuehuset er moderniseret i 2005 og fremstår nydeligt indvendigt. Der må påregnes reparationer f.eks. til gavlvinduer og taget som vil være rimelig at udskifte indenfor overskuelig fremtid.

Foderproduktionen
Jordtilliggendet er velarronderet omkring virksomheden og er samlet på ca. 77,5 ha matrikulært areal. Heraf er 69,18 ha med EU betalingsrettigheder. Bonitetsmæssig er jorden varierende fra lerblandet sandjord, humus blandet sandjord til mere intensiv humusjord.
Da jorden hovedsagelig er beliggende ved ejendommen kan køerne evt. tilbydes mulighed for afgræsning. Jorden er generelt velegnet til grovfoderproduktion.

Der er et område med ca. 10,52 Ha §3 arealer, hvoraf ca. 5,56 ha er vedvarende græs og resten af naturmæssig / rekreativ karakter, da der er tale om lavbundsjord. Se kort bagerst i salgsopstillingen.
Fra 2022 er der trådt nye regler i kraft for §3 arealer, således disse ikke må sprøjtes, gødes og omlægges i drift. Der kan søges om tilskud til naturpleje og der foreligger alternative muligheder som frasalg til naturprojekt og jagtareal.

Gl Landevej 52:
Et fritliggende hus i rødsten med stor kælder. Kælder medgår i boligareal. Køber gøres opmærksom på, at kælder ikke nødvendigvis opfylder reglerne for beboelse i kælderen. Ejendommen er beliggende for sig og udlejes.

Ring og forhør nærmere omkring mulighederne på ejendommen. Besigtigelse kan ske efter aftale med Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.